Paroki St. Maria Lourdes Promasan

Paroki Santa Maria Lourdes Promasan
Promasan, Kalibawang Yogyakarta 55672
Telepon (0274) 7498896