Paroki St. Maria Assumpta Pakem

Paroki Santa Maria Assumpta Pakem
Jl. Kaliurang Km. 17, Pos Pakem Yogyakarta 55582
Telepon (0274) 895146
Website : http://www.parokipakem.org