Paroki St. Theresia Lisieux Boro

Paroki St. Theresia Lisieux Boro

Banjarsari, Pos Kalibawang Yogyakarta 55672
Telepon (0274) 7495885
Blog : http://thlisieuxboro.wordpress.com